Klik hier om terug te gaan naar de home pagina.
online shop

Verkoopsvoorwaarden

  1. Behoudens andersluidend schriftelijk beding, wordt steeds contracteer onder deze verkoopsvoorwaarden. De koper kan zijn eigen voorwaarden niet van toepassing verklaren.
  2. Alle prijzen, voorstellen of aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. Een overeenkomst komt slechts tot stand na uitdrukkelijke orderbevestiging van onzentwege. Elke bestelling, aanbod en/of orderbevestiging van de klant bindt hem onherroepelijk. Indien de klant zijn order om welke reden ook annuleert, weigert de levering af te nemen of de levering onmogelijk maakt, wordt de overeenkomst van rechtswege geacht ten zijne nadele te zijn ontbonden en is hij een schadevergoeding verschuldigd waarvan het minimum wordt vastgesteld op 50 % van de prijs, exclusief BTW, het meer gevorderde door ons te bewijzen.
  3. De in de bijzondere voorwaarden vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en verbinden ons niet strikt.
  4. De verantwoordelijkheid en het risico over de goederen gaat op de klant over van bij het tot stand komen van de overeenkomst. Nochtans blijven de goederen onze eigendom tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en aanhorigheden. Tot zolang verbindt de klant er zich derhalve toe om deze goederen niet te vervreemden, te verpanden of met zekerheden te bezwaren. Tenzij anders bedongen worden de bestelde goederen en materialen altijd geleverd af fabriek/magazijn en worden op de plaats van de levering aanvaard. Ze worden vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer eventueel overeengekomen zou zijn dat wij voor het vervoer instaan. Niet ingeruilde containers en hulpstukken zullen als volgt gefactureerd worden: 85 EUR per container met label, 10 EUR per legplank , 1 EUR per verlengstuk en 15 EUR per europalet.
  5. De facturen zijn betaalbaar te Roeselare, contant en zonder korting. Ingeval van achterstallige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente aan 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag. Bij niet betaling op de vervaldag en na ingebrekestelling wordt elk verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd met 15 %, met een minimum van 125 EUR ten titel van conventioneel schadebeding, als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven.
  6. Voor zover de aanvaarding van de leveringen niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten -gelet op de aard van de verkochte goederen- de klachten betreffende de conformiteit ervan op straffe van verval gebeuren bij gemotiveerd faxbericht binnen de 24 uren na levering en vóór ingebruikname, bewerking of doorverkoop van de koopwaar.
  7. Opdat de klant aanspraak zou kunnen maken op vrijwaring voor verborgen gebreken, dient aan de wettelijke vereisten daartoe te zijn voldaan. Conventioneel wordt bepaald dat de korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. drie maanden beloopt vanaf de datum van levering en dat elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering, herstel door de klant of door derden, door doorverkoop van de geleverde goederen, verkeerd gebruik of onvoldoende onderhoud. Onze waarborgverbintenis is persoonlijk tegenover de klant aangegaan. Indien derhalve de klant de geleverde goederen en diensten aan derden overdraagt, kunnen deze derden zich niet rechtstreeks tegen ons op de garantie beroepen.
  8. Ingeval van betwisting, ook in geval van hoogdringendheid, zijn enkel bevoegd ratione loci het Vredegerecht van het kanton Roeselare en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, tenzij wij de rechtbanken bevoegd overeenkomstig artikel 624 Ger.W. verkiezen. De klant kan ons uitsluitend dagvaarden voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel. Het Belgisch recht is van toepassing.